Om vår verksamhet

Den lilla skolan med stort hjärta och engagemang i allt vi gör!

Höstterminen 1994 startade Danderyds Montessoriskola AB i en del av Fribergaskolans lokaler. Skolan har sedan dess flyttat till Mörbyskolans lokaler där vi numera befinner oss med närhet till kommunikationer, idrottshallar, simhall och naturområden. Skolan ägs idag av Montessori förskolor och skolor i Sverige AB som är den del av Atvexa.

Sedan starten har Danderyds Montessoriskola byggt sin verksamhet på Maria Montessoris tankar om hur barns utveckling och lärande främjas. Montessoripedagogiken anpassas idag utifrån de krav som ställs i kursplaner och läroplan.

Varje elev är viktig och betydelsefull för oss! Vårt mål är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elev att utvecklas. Det gör vi genom en god, genomtänkt och elevaktiv undervisning, utökade möjligheter till fysisk aktivitet och rörelseglädje samt elevinflytande genom aktiva elev- och klassråd. Att vara delaktig och känna inflytande tror vi är avgörande för motivation och goda studieresultat. Allt detta skapar en god grund för lärande, trygghet och trivsel!

Vår vision

Varje elev ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt med hjälp av Montessoripedagogiken. När de en dag lämnar skolan ska de göra det som kreativa, självständiga och kritiskt tänkande människor med en stark tilltro till sin egen förmåga.

En del av Atvexa och Montessori Sverige

Sedan 2020 är Danderyds Montessori en del av Montessori Sverige som har Huvudman Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Skolan drivs som en fristående enhet med stöttning och utbyte andra skolor inom koncernen. Tryck här för att läsa mer om Atvexa och Montessori Sverige.

Bild på fyra flickor som sitter utomhus och pekar och tittar på någonting.

Våra mål

Att se barnet och låta varje unik individ blomma ut.

Att erbjuda en spännande, variationsrik och kreativ skolmiljö.

Att gynna kunskapsinlärning med stöd av aktuell forskning och pedagoger.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar för kvalitet i undervisning och inlärning genom att vi:

 • Gemensamt årshjul där det tydligt framgår vad som ska testas av samt när under läsåret som det ska ske

 • Kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat samt analys, analysen används sedan som underlag för att genomföra förbättringar

 • Sambedömning och samplanering
 • Tydliga rutiner för att identifiera elever med behov av stöd i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd

 • Regelbunden handledning av specialpedagog
 • Tidiga insatser för stöd i läs- och skrivinlärningen
 • Individanpassningar
 • Elevinflytande
 • Tydliga regler och rutiner för att skapa god studiero samt tydliga konsekvenser om någon stör studieron

Bild på leendes flicka sittandes vid en skolbänk med penna och block framför sig.
Pojke iklädd ryggsäck som tittar in i kameran och ler.
Trygghet och trivsel

Så här arbetar vi för att skapa trygghet och trivsel:

 • Kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete
 • Främjande och förebyggande aktiviteter
 • Gruppstärkande aktiviteter
 • Tydliga och kommunicerade ordningsregler
 • Varje klass utarbetar varje läsår sina egna klassregler
 • Varje elev ska bemötas med respekt och hänsyn
 • Gott beteende uppmuntras
 • Tränar elever att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
 • Tydlig handlingsplan vid kränkningar
Elevinflytande

Så här arbetar vi med elevinflytande:

 • Regelbundna klassråd
 • Aktivt elevråd
 • Delaktighet och inflytande i undervisningen
 • Eleverna kan under vissa lektioner själv styra vad de arbetar med utifrån en planering
 • Involvera eleverna vid inköp av t.ex. rastleksaker
 • Låta eleverna planera och hålla i en del av våra gemensamma aktiviteter
 • Vi uppmuntrar eleverna att utveckla och genomföra deras idéer kring gemensamma aktiviteter på skolan
Bild på en grupp tonåringar som sitter runt ett bord tillsammans, med datorer och anteckningsblock framför sig.