Montessoripedagogikens grundstenar

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori i Italien vid början av 1900-talet. Hon undervisade i pedagogik och var en av de första kvinnliga läkarna i Italien. Hennes läkarutbildning gav henne ännu en dimension i sitt pedagogiska arbete. Maria Montessori började intressera sig av inlärningsstrategier med ett holistiskt synsätt (helhetssyn) och att barnets inlärning snarare än pedagogens utlärning, skall vara i centrum.

Här följer några viktiga grundstenar i Montessoripedagogiken.

Barnet i centrum

Barnets vistelse i skolan skall organiseras så att varje enskilt barns behov tillfredställs.

Förberedd miljö

Den förberedda miljön är konstruerad med tanke på barnens lärande och tänkande. Miljön sporrar barnens nyfikenhet och uppmuntrar dem att söka ny kunskap och är utformad så att barnen kan arbeta självständigt i den.

Åldersblandning

Motivet med åldersblandning är framför allt socialt. Genom att vara med människor i olika åldrar får barnen prova på olika roller, se sin egen och andras utveckling, tränas i hänsynstagande och se sig själv ur olika perspektiv.

Självverksamhet (eget arbete)

Barnen arbetar på eget initiativ. Att arbeta självständigt öppnar vägen för utveckling av egenskaper som självdisciplin, ansvar, oberoende och hänsynstagande. Det finns oftast bara en uppsättning av montessorimateriel, vilket naturligt tränar barnet att ta hänsyn, vänta på sin tur och att samarbeta. Alla montessorimateriel går från det konkreta till det abstrakta.

Individualisering

Barnen får undervisning anpassad till var och en inom ramen för läroplanens mål. Det innebär att, inte alla alltid får samma undervisning utan att alla får den undervisning de behöver. Vi har olika sätt att lära, olika hastighet och olika förutsättningar och vi tar tillvara på dessa olikheter.

Frihet/Ansvar

Frihet och ansvar är två sidor av samma mynt. Frihet utan ansvar kan vara förödande. Det krävs självdisciplin för att kunna använda friheten på ett konstruktivt sätt. Det är lärarnas ansvar att ge varje elev så mycket frihet och ansvar som de är mogna för.